Van data – met een plan! – naar projectbeheersing

Monitoring inzetten om een concreet resultaat of doel te bereiken lijkt simpel, maar dat is het niet. De vragen zijn vaak: ”Kun je zorgen dat er niets met onze assets gebeurt tijdens de uitvoering?” “Kun je data leveren?” “Kun je een monitoringsplan met risicocontouren voor ons project opstellen?”. De tegenvraag is: welke sturingsinformatie heb je nodig!

“En die hangt af van zaken als budget, bouwmethoden, verantwoordelijkheden en natuurlijk zo concreet mogelijke randvoorwaarden en eisen. Monitoring helpt om je project goed te beheersen, of het nu om ontwerp, realisatie of onderhoud gaat. Met de juiste sturingsinformatie op tafel houd je grip op de risico’s, de uitvoering, de kwaliteit en de planning. En dat is van grote waarde voor complexe projecten binnen en buiten Strukton.”

Sturingsinformatie bepalen

“Monitoring kunnen we efficiënt inzetten als we in de ontwerp- en voorbereidingsfase goed vaststellen welke informatie op welk moment nodig is om het project goed te beheersen. Dat bepalen we graag samen met het projectteam en de klant.”

“Een valkuil is het overvragen van informatie, wat niet effectief en efficiënt is. Doorvragen is daarom cruciaal: wat ga je echt met die informatie doen? De relevante informatie gebruikt het projectteam om eisen te verifiëren, risico’s te beheersen, de uitvoering bij te sturen en het project op te leveren. Vervolgens werken we de monitoringsstrategie uit, ontwerpen het systeem, en installeren en testen de instrumenten. Ook de dataverificatie en rapportage kunnen we verzorgen.”

Quote icon Met het monitoringsplan integraal in je projectplan haal je er de meeste waarde uit om je project en de projectrisico’s te beheersen. Met de juiste sturingsinformatie houd je grip op risico’s, uitvoering, kwaliteit en planning. Quote icon

Carlos Bosma

Praktijkvoorbeeld

“Het projectteam Hoofdstation Groningen maakt bijvoorbeeld gebruik van onze monitoring. Strukton verbouwt het station voor ProRail, die daardoor de spoorcapaciteit kan vergroten. Naast de bouw van de reizigerspassage en de fietsenkelder bestaat het project uit meer en langere treinperrons, een nieuw en groter busstation, een bustunnel, een fietstunnel en een nieuwe kiss and ride.”

“Aan de voorkant van het project zaten we met het team om tafel om de eisen, risico’s en doelstellingen vast te stellen en te vertalen naar een monitoringsplan met risicocontouren. Het plan is gericht op de omgeving, de bouw zelf, het monumentale stationsgebouw en het spoor. Zo meten we met sensoren de grondwaterstand en de trillingen buiten de hekken om de invloed van het project op onder andere het stationsgebouw te monitoren. Voor geluid maken we predicties op basis van de geplande inzet van materieel. In de bouwkuip meten we met sensoren in de wanden de grondwaterstand en eventuele vervormingen om de bouw beheerst te laten verlopen. Met een waterpassysteem in de kelder van het monumentale stationsgebouw bewaken we over de hele lengte eventuele deformatie van deze constructie. Voor het spoor bewaken we de stabiele ligging, zodat treinen veilig kunnen blijven rijden. Met deze informatie kan het projectteam sturen op het projectverloop.”

Integrale aanpak

“Als je monitoring vanaf het begin meeneemt in je projectaanpak, zoals in Groningen gebeurt, haal je er de meeste waarde uit. Het hele traject kunnen we oppakken – dus monitoringsplan, ontwerp en installatie monitoringsystemen, dataverificatie en rapportage – of onderdelen daarvan, afhankelijk van de behoefte van de klant. We bepalen in overleg met het projectteam de scope en de rolverdeling, want het team op locatie kan veel zelf doen, zoals een kabel of een sensor vervangen. Wij ondersteunen desgewenst telefonisch en komen naar de projectlocatie als dat wenselijk is.”

Grote gereedschapskist

“Hoe complexer de projecten hoe groter de risico’s die wij op een zo effectief en efficiënt mogelijke manier helpen beheersen. Dat is altijd een combinatie van mens, proces en technologie: wie is waarvoor verantwoordelijk, welke stappen zetten we om het doel te bereiken en welke instrumenten zetten we in. Geocon biedt een uitgebreide gereedschapskist met oplossingen voor onder meer bouwkuipmonitoring, spoormonitoring, kademuurmonitoring en positionering. Onze systemen zijn sensoronafhankelijk, dus wij kunnen met elke sensor werken – analoog, digitaal en optisch. We selecteren voor elk project het beste systeem of een combinatie van systemen.”

Onze expertises

Geïnteresseerd in onze ideeën en oplossingen? Kijk eens op:

Expertises

Grip op de bouwkuip

“Met verschillende meettechnieken monitoren we vervormingen, (stempel- of anker-)krachten en waterdruk in en om de bouwkuip. Met deze ‘observational method’ controleren we de uitgangspunten van het ontwerp en verifiëren de veiligheidseisen voordat de volgende bouwfase van start gaat.”

Veiligheid op het spoor

“De spoorligging controleren we met sensoren of met een Total Station-systeem. We toetsen bijvoorbeeld of de verkanting, schift, scheluwte en hoogteligging kloppen met de onderhoudsdocumenten. Continu inzicht in blinde vering bij overgangsconstructies kunnen we bieden met een door onszelf ontwikkeld monitoringssysteem. Dit systeem waarschuwt direct bij afwijkingen en is daarom zeer geschikt voor gevoelige locaties. Zo waarborgen we continu de veilige bereidbaarheid van het spoor tijdens de werkzaamheden.”

Zekerheid over de kademuur

“Onze innovatie Waveflow zorgt met sensoren voor realtime monitoring van kademuren om de kwaliteit van deze constructie vast te stellen. In Brielle hebben we de kademuur voor en na de versterking op deze manier gemonitord, als proof of concept voor Waveflow.”

Nauwkeurige positionering

“Naast monitoring van civiele infraprojecten is Geocon, als onderdeel van Strukton Immersion Projects, specialist in het nauwkeurig afzinken en positioneren van enorme betonconstructies als tunnelelementen en funderingscaissons. We stellen een positioneringsplan op, ontwikkelen en installeren een ballast- en monitoringssysteem, verzamelen en analyseren data en rapporteren over de resultaten. Dataverwerking en presentatie doen we realtime, zodat de afzinkcommandant onmiddellijk kan bijsturen. Hiervoor zetten we de nieuwste technologieën in. De kennis die we hiermee opdoen, komt ten goede aan al ons monitoringswerk.”

Maatwerk voor sturingsinformatie

“De kracht zit hem in de combinatie van instrumenten, want het is altijd maatwerk om de juiste data voor de benodigde sturingsinformatie te verzamelen. En die is juist zo belangrijk om projecten en projectrisico’s goed te beheersen. Tijdens de uitvoering stellen we het monitoringsplan eventueel bij, in overleg met het projectteam, om het team te voorzien van nieuwe inzichten. Onverwachte dingen gebeuren er altijd, maar wij zitten er met onze ogen en oren bovenop!”

“Geocon, maatwerk waar je op kan bouwen!”

Meer informatie?

Wil je meer weten over ons en onze projecten? Neem dan contact met ons op!

Contact

Opdrijven Tunnelelementen BAAK

Realtime inzicht tijdens het opdrijven van de tunnelelementen voor de Blankenburgverbinding

Tijdens het opdrijven van de twee tunnelementen heeft Geocon voor BAAK realtime inzicht gegeven in de roll en pitch om het moment van opdrijven inzichtelijk te maken. Maandag worden de elementen uit het dok gevaren en geparkeerd. Gedurende deze periode monitort Geocon de elementen met diverse sensoren en camera’s.

Meer Informatie?

Wil je meer weten over dit project? Neem dan direct contact met ons op!

Contact

Welke Unity-expert helpt onze operaties digitaal tot leven te wekken?

Ben jij onze nieuwe Unity-expert?

Geocon is expert in de positionering van zinktunnels, caissons en andere objecten die betrouwbaar en nauwkeurig geplaatst moeten worden. Voor de 3D – visualisatie van deze operaties zijn we op zoek naar een Unity-expert die ons wegwijs kan maken in deze software, kennis heeft over de beschikbare plug-ins en bekend is met de C# scipts en webGL.

Meer informatie?

Ben jij de persoon die wij zoeken? Wacht niet langer en neem direct contact met ons op!

Contact